หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ให้บริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
โดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้

• แนะนำการใช้ห้องสมุด เช่น การค้นหนังสือ การยืม การจอง การชำระค่าปรับ และการยืมต่อ
• เทคนิคการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ
• การใช้ทรัพยากรจากนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย (Off-Campus access)
• การอ้างอิงรูปแบบต่าง ๆ
• การตรวจสอบการคัดลอกงานวิจัยด้วยโปรแกรม Turnitin
• ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ TU E-Thesis
• การจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ (Thesis Format)
• Endnote for Windows / Mac
• แนะนำวารสารวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ และตรวจสอบ Rankings

ผู้ใช้บริการสามารถนัดหมายล่วงหน้าตามเวลาที่สะดวก โดยให้บริการทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม และสามารถใช้บริการทั้งในรูปแบบออนไลน์และรับบริการที่ห้องสมุด

นัดหมายอบรม


นอกจากนี้ยังสามารถรับชมกิจกรรมอบรมย้อนหลังได้ที่นี่
: Thammasat University Library
: TULIB Workshops&Trainings