INTRODUCTION TO USING THE LIBRARY

แนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้น
ระยะเวลาการอบรม : 1 ชั่วโมง
กลุ่มผู้เข้าร่วม : นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่
เนื้อหาการอบรม :
1. แนะนำการสืบค้นทรัพยากรของห้องสมุด เช่น หนังสือ บทความวารสาร วิทยานิพนธ์ เป็นต้น
2. การยืม-คืนด้วยระบบอัตโนมัติ (Self-Check)
3. การตรวจสอบรายการยืม (Borrower Info) และต่ออายุการยืมหนังสือ (Renew)
4. บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Book Delivery)
5. การแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด (Book Suggestion)
6. วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases)
7. แหล่งค้นหาข้อมูลแบบ Open Access

ตรวจสอบรายชื่อ ลงทะเบียน
ENDNOTE

การบริหารจัดการรายการอ้างอิงด้วยโปรแกรม EndNote
ระยะเวลาการอบรม : 2.30 ชั่วโมง
กลุ่มผู้เข้าร่วม : นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่
เนื้อหาการอบรม :
1. การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม
2. การเพิ่มรายการอ้างอิง (Add References)
- การเพิ่มรายการอ้างอิงด้วยตนเอง
- การถ่ายโอนข้อมูลการอ้างอิงจากฐานข้อมูล (แนะนำการสืบค้น OneSearch และฐานข้อมูลออนไลน์)
3. การเลือกรูปแบบบรรณานุกรม (Bibliographic Style)
4. การจัดกลุ่มรายการอ้างอิง (Create Group)
5. การนำไฟล์เอกสารเข้าสู่รายการอ้างอิง (Attach File / Figure)
6. การเพิ่มรายการอ้างอิง และบรรณานุกรมในเอกสาร เช่น MS Word / MS PowerPoint
7. การแก้ไขรายการอ้างอิงในเอกสาร Edit Citation
หมายเหตุ : ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ในการอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ ลงทะเบียน
TURNITIN

การตรวจสอบการคัดลอกด้วยโปรแกรม Turnitin
ระยะเวลาการอบรม : 2 ชั่วโมง
กลุ่มผู้เข้าร่วม : นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่
รายละเอียด
Turnitin เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ออนไลน์โดยจัดอยู่ในกลุ่มของ Anti-Plagiarism Software หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้บอกรับเพื่อให้บริการแก่อาจารย์นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากร
สำหรับอาจารย์ /นักวิจัย/ เจ้าหน้าที่
*หมายเหตุ – กรณีที่ยังไม่มี Account กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่อีเมล iltulibrary@gmail.com
เนื้อหาการอบรม
1. การลงทะเบียน (Register)
2. การสร้างห้องเรียน (Create Class / Assignment)
3. การส่งไฟล์เอกสาร (Paper Submission)
4. การอ่านรายงานผลการตรวจ (Original Report)
5. การดาวน์โหลดผลการตรวจ (Download Original Report)
6. ข้อควรระวังในการตรวจสอบการคัดลอก
สำหรับนักศึกษา
เนื้อหาการอบรม
1. การลงทะเบียน (Register)
2. การส่งไฟล์เอกสาร (Paper Submission)
3. การอ่านรายงานผลการตรวจ (Original Report)
4. การดาวน์โหลดผลการตรวจ (Download Original Report)
5. ข้อควรระวังในการตรวจสอบการคัดลอก

ตรวจสอบรายชื่อ ลงทะเบียน
TU e-Thesis

แนะนำระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ TU e-Thesis
ระยะเวลาการอบรม : 1 ชั่วโมง
กลุ่มผู้เข้าร่วม : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รายละเอียด
ระบบ TU e-Thesis คือ ระบบที่ใช้ตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ และการจัดส่งไฟล์วิทยานิพนธ์ที่สมบูรณ์แล้วให้กับหอสมุด เนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับการใช้งานระบบ TU e-Thesis ครอบคลุมกระบวนส่งวิทยานิพนธ์ ข้อควรระวัง และการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาในการใช้งานระบบ

ตรวจสอบรายชื่อ ลงทะเบียน
THESIS TEMPLATES

Workshop การจัดรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์
ระยะเวลาการอบรม : 1.30 ชั่วโมง
กลุ่มผู้เข้าร่วม : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อ ลงทะเบียน
GALE LINGO AND TESTING & EDUCATION REFERANCE CENTER

แนะนำการใช้ฐานข้อมูล Gale Lingo และ Testing & Education Reference Center
ระยะเวลาการอบรม : 2 ชั่วโมง
กลุ่มผู้เข้าร่วม : นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่
GALE LINGO
ฐานข้อมูลที่ช่วยส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ โดยเนื้อหาเป็นชุดเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้ใช้ได้ติดตาม พร้อมบทเรียนและลูกเล่นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ผู้ใช้ได้พัฒนาทักษะในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะการฝึกฝนทางด้านการออกเสียงผ่านทาง Module ที่มีชื่อว่า The Studio และ Speak2Me
TESTING & EDUCATION REFERENCE CENTER
เป็นแหล่งของข้อมูลในการค้นหาข้อมูลทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ ประกอบด้วยแนวข้อสอบ / แบบฝึกหัดของแบบทดสอบต่าง ๆที่ใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อ เช่น TOFLE TOEIC และ GMAT เป็นต้น

ตรวจสอบรายชื่อ ลงทะเบียน